Dead or Alive | Ayane 01

150 SUKI!
 • Electro
 • Kairu
 • totitrix
 • Marco
 • Guntur
 • Tetsuro
 • Eric
 • John
 • Cristian
 • Chris
 • Richard
 • 楊楚財
 • Scott

Dead or Alive | Ayane 01

YingTze as Ayane

Costume by YingTze

Photo By Naneee? Photography

TWITTER | ying_tze
INSTAGRAM | yingtze
BLOG | ying-tze.blogspot.com/
TOKYO OTAKU MODE | otakumode.com/yingtze
DEVIANTART | yingtze.deviantart.com/

4 comments