FINAL FANTASY TYPE-0 Kurasame

TOUGA.
 • 72,314
297 SUKI!
 • IshikawaMiyuna
 • Marco :3
 • Dao Hmoob Johnson
 • Devin Heckman
 • Chris Nielsen
 • Lia Edogawa
 • Brandon Matthews
 • Seigo Arceno
 • Bubba098
 • Jasmine Riegle
 • Electro
 • Adad Peña
 • Nick F'n Cordova

FINAL FANTASY TYPE-0 Kurasame

FINAL FANTASY TYPE-0
Kurasame: touga.

0 comment