Kyoko-chan!

113 SUKI!
 • Princesse-dokidoki
 • yincka zombie
 • Johnny Do
 • Hiro Tojo
 • Ico U
 • Hakase
 • DrunkenGoshawk
 • Kaguya Kenji
 • Copia Eras Ramirez
 • Emma Tardif
 • Grishnakh
 • Najam Khan
 • Kanoshii

Kyoko-chan!

Kyoko Toshinou (From "YuruYuri"[Comic/Anime])
A cover illustration for my Dojin at Comic Market 82[Summer].

2 comments