Oshino Shinobu

0 SUKI!

Oshino Shinobu

Anime [Oni monogatari]
Heroine : Oshino Shinobu
Release : 2013/07
Manufacture Period : 2 months
Material : Epoxy putty
Garage Kits

0 comment